KITZ' Statement of Corporate Mission

Giải thích về tuyên bố sứ mệnh của Tập đoàn KITZ

Năm tài chính 2020, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của sự tồn tại của chúng tôi với tư cách là một công ty và đóng góp của chúng tôi cho xã hội, và quyết định sửa đổi sứ mệnh tập đoàn của mình, "Tuyên bố sứ mệnh của Tập đoàn KITZ," khi chúng tôi công bố tầm nhìn quản trị dài hạn.

Chúng tôi nhận ra rằng sứ mệnh của mình đối với xã hội là tạo ra một môi trường toàn cầu thịnh vượng và một tương lai bền vững, và chúng tôi khao khát tiếp tục hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã hội bằng cách hoàn thiện hơn nữa công nghệ kiểm soát dòng chảy và phát triển vật liệu mà chúng tôi vẫn luôn miệt mài nghiên cứu kể từ khi thành lập.Corporate Mission