Tập đoàn KITZ có ba lĩnh vực kinh doanh: sản xuất - kinh doanh van - lĩnh vực kinh doanh chính, sản xuất - kinh doanh thanh đồng thau và kinh doanh khác.

Danh mục kinh doanh (Năm tài chính 2020)

Tỷ lệ Doanh thu Hoạt động Kinh doanh khác Sản xuất - Kinh doanh Thanh Đồng thau Sản xuất - Kinh doanh Van

Tổng quan