Tập đoàn KITZ có ba lĩnh vực kinh doanh: sản xuất - kinh doanh van - lĩnh vực kinh doanh chính, sản xuất - kinh doanh thanh đồng thau và kinh doanh khác.

Danh mục kinh doanh (Năm tài chính 2019)

Percentage of Sales Other Brass Bar Manufacturing Business Valve Manufacturing Business

Overview